اندازه گیری اندازه ذرات DLS

اندازه گیری اندازه ذرات توسط محصولاتی به نام پراکندگی نور دینامیکی Dynamic Light Scattering ) DLS ) صورت می گیرد که عموما با نام DLS شناخته می شود. از آنجا که اندازه گیری سایز ذرات در مقیاس نانو به دشواری صورت می گیرد لازم است که برای آسان تر شدن اندازه گیری اندازه ذرات از محصولات DLS استفاده شود. این روش غیرمخرب و سریع برای تعیین اندازه ذرات در محدوده چند نانومتر تا میکرون به کار می رود. در فناوری های اخیر، ذراتی با قطر کمتر از نانومتر نیز با این روش قابل اندازه گیری هستند

آنالیز اندازه ذرات DLS به دو صورت امکان پذیر می باشد :

  1. اندازه گیری اندازه ذرات بصورت خشک برای موادی که به دلایل مختلف نمی توان آن ها را بصورت سوسپانسیون تولید کرد. در این صورت مواد بصورت پودر در آمده و در دستگاه اندازه گیری سایز ذرات DLS قرار داده می شود.
  2. اندازه گیری سایز ذرات بصورت محلول که برای موادی استفاده می شود که قابلیت تهیه سوسپانسیون از آن ها وجود دارد. در این روش اندازه گیری اندازه ذرات بر اساس حرکات براونی ذرات درون فاز مایع صورت می گیرد.

پتانسیل زتا Zeta potential به بار سطحی ذرات موجود در یک سیال گفته می‌شود. اندازه‎گیری پتانسیل زتا نیز یکی از عوامل مهم در پایداری مواد کلوئیدی است. آنالیز پتانسیل زتا Zeta potential یک ذره به عنوان یک شاخص برای بررسی پایداری پراکندگی نمونه استفاده می شود. پتانسیل زتا به عنوان تابعی از PH یا به عنوان عاملی در تغییر شیمیایی نمونه، برای ایجاد فرمولاسیون های جدید برای ایجاد موادی با طول عمر بیشتر می باشد. 

آنالیز پتانسیل زتا Zeta potential یکی از آزمون هایی است که محصولات تفرق نور پویا DLS در کنار تعیین توزیع اندازه ذرات انجام می دهد. 

1مجموع 7 محصول
1مجموع 7 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر