گرما سنجی روبشی تفاضلی DSC

گرماسنجی روبشی تفاضلی DSC یک تکنین تحلیل دمایی است که در آن تفاوت میزان حرارت مورد نیاز برای افزایش دمای نمونه و مرجع بعنوان یک تابع دما اندازه گیری می شود. از گرماسنج روبشی تفاضلی DSC برای بررسی تغییرات فیزیکی همچون وزن نمونه ، اندازه هندسی ، ظرفیت حرارتی و هدایت الکتریکی که با افزایش دما نمونه تغییر می کند استفاده می شود.

روش گرماسنجی روبشی افتراقی DSC برای اندازه گیری کمی تغییر انرژی بکار می رود. گرماسنجی روبشی تفاضلی DSC یک تکنیک حلیل دمایی است که در آن تفاوت در گرمای مورد نیاز برای افزایش دمای نمونه و مرجع بعنوان تابعی از دما اندازه گیری می شود. در گرماسنج روبشی تفاضلی DSC نتیجه آنالیز یک منحنی شار حرارت نسبت به دما یا زمان است که به دو گونه متفاوت از دما ، گرمازا و گرماگیر صورت می گیرد.

گرماسنجی روبشی تفاضلی DSC بطور گسترده برای آزمایش های پلیمری جهت کنترل نطقه ذوب و دمای انتقال شیشه ای نمونه استفاده می شود. همچنین گرماسنجی روبشی تفاضلی DSC می تواند درجه پلیمریزاسیون را از طریق دمای ذوب نشان دهد.

محصولات گرماسنجی روبشی تفاضلی DSC فوق پیشرفته توسط شرکت های معتبر نظیر PerkinElmer ، TA Instruments ، Hitachi و Shimadzu ارائه می شود.

1مجموع 8 محصول
1مجموع 8 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر